Max Tower

Хэрэгжсэн төсөл

  • Блок тоо: 1
  • Давхрын тоо: 13
  • Шинээр бий болгосон ажлын байрны тоо: 120
  • Төсөл хэрэгжсэн он: 2008