Max Center

Хэрэгжсэн төсөл

  • Блок тоо: 1
  • Давхрын тоо: 17
  • Шинээр бий болгосон ажлын байрны тоо: 400
  • Төсөл хэрэгжсэн он: 2011