Хийморь

Хэрэгжсэн төсөл

  • Блок тоо: 2
  • Давхрын тоо: 9
  • Орон сууцны тоо: 96
  • Төсөл хэрэгжсэн он: 2007-2008